1999 Nostalgia for the Future; Artspace 300 K’rd; 006